Technical Standards - eDSO

Technické štandardy definujú podrobne technické a legislatívne požiadavky, skúšky a normy, ktoré musia spĺňať materiály používané v distribučnej sústave VSD, a.s.

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Suppliers of Services
  3. Standardization
  4. Technical Standards

Technické štandardy

Technické štandardy definujú podrobne technické a legislatívne požiadavky, skúšky a normy, ktoré musia spĺňať materiály používané v distribučnej sústave VSD, a.s.Na základe požiadaviek technického štandardu sa môže výrobca (dodávateľ) včas pripraviť do výberu konkrétneho materiálu (tovaru). Sú prístupné pre len pre výrobcov (dodávateľov) energetických materiálov na základe registrácie.

Upozornenie

  1. V technickom štandarde môžu byť uvedené konkrétne typy komponentov (napr. typ ističa, relé, kondenzátora), a to v schémach zapojenia, súpisoch materiálu, v požiadavkách na konštrukčné vyhotovenie, a pod. Platí to napr. pre technické štandardy transformačných staníc a rôzne vyhotovenia rozvádzačov. Požadované komponenty je možné nahradiť iným typom komponentu pri výrobe, ak je uvedený v kmeňovom zázname materiálu (KZM) komponentu požadovaného v príslušnom technickom štandarde. Vzhľadom na miesto a spôsob aplikácie a iné súvislosti musí byť takáto náhrada odsúhlasená spracovateľom Technického štandardu. KZM sú uvedené v Katalógovom liste prípustného materiálu a v Databáze energetického materiálu.
  2. Pri výrobe a dodávke zariadenia podľa požiadaviek projektovej dokumentácie musí byť dodržaná projektová dokumentácia (PD). To znamená, že musí byť dodržaná schéma zapojenia a v nej uvedené typy prístrojov. Schémy a typy prístrojov navrhuje zhotoviteľ projektovej dokumentácie v spolupráci s budúcim prevádzkovateľom. Typy prístrojov volí z "Katalógu prípustných materiálov VSD", ktorý bol platný v čase objednania PD alebo ich zadefinuje budúci prevádzkovateľ. Projektant je zodpovedný za technické riešenie a väzby medzi jednotlivými prístrojmi (komponentmi), použitými pri návrhu zariadenia. Z tohto dôvodu nemôže výrobca zariadenia meniť navrhnuté typy prístrojov a ich zapojenie.