Database of Allowable Materials - eDSO

Databáza prípustných materiálov je zoznam materiálov, ktoré je možné používať pri budovaní distribučnej sústavy VSD, a.s.

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Suppliers of Services
  3. Standardization
  4. Database of Allowable Materials

Databáza prípustných materiálov

Databáza prípustných materiálov je zoznam materiálov, ktoré je možné používať pri budovaní distribučnej sústavy VSD, a.s.

Každému materiálu v tejto databáze je pridelený numerický znak, ktorý musí projektant použiť v projektovej dokumentácii pri definovaní použitého materiálu. Táto databáza je priebežne kontrolovaná, dopĺňaná a upravovaná podľa potrieb VSD, a.s.

Zásady používania databázy prípustných materiálov

Úvod

Databáza prípustných materiálov je súbor materiálov v programe SAP, ktoré sú nakupované a určené na používanie v distribučnej sústave VSD. Každému materiálu v tejto databáze je pridelený kmeňový záznam materiálu (ďalej KZM). Táto databáza je priebežne kontrolovaná, dopĺňaná a upravovaná podľa potrieb prevádzkovateľa distribučnej sústavy s dôrazom na:

  • zaistenie unifikácie materiálov s pozitívnym vplyvom na znižovanie nákladov
  • zaistenie efektívnosti pri nakupovaní materiálov

Databáza prípustných materiálov je určená na používanie všetkým právnickým a fyzickým osobám, ktorí projektujú zariadenia pripojené na distribučnú sústavu VSD a tieto budú spravované a prevádzkované VSD, a.s.

Štruktúra KZM

KZM je v SAP-e definovaný numerickými znakmi a popísaný krátkym textom (ďalej len KT), rozšíreným textom (ďalej len RT).

Numerický znak

Je jedinečná kombinácia 8 číslic, pridelená v SAP-e každému materiálu.

Krátky text

KT je stručný a výstižný popis materiálu, ktorý nezameniteľne popisuje tovar. Je zadaný maximálne 40 znakmi.

Rozšírený text

RT obsahuje potrebné technické údaje, ktoré bližšie popisujú daný tovar. Ak je pre materiál potrebná rozsiahlejšia a podrobnejšia špecifikácia tovaru, obsahuje RT aj odkaz na technický štandard (ďalej TŠ) daného materiálu, prípadne katalógový list VSD (ďalej KL).

V RT sú definované prípustné typy materiálov, ktoré vyhovujú svojimi parametrami požiadavkám VSD na daný materiál a môžu byť nakupované do distribučnej sústavy VSD, a.s. od príslušných výrobcov (dodávateľov) týchto materiálov. V RT sú v zásade uvedení minimálne traja výrobcovia (dodávatelia).

Ak je pre materiály preukázaná výhradnosť výrobcu, je v RT uvedený len jeden výrobca.

Výber KZM

KZM pre prípustné materiály do distribučnej sústavy VSD, a.s. si vyberá užívateľ alebo projektant zo zverejnenej databázy prípustných materiálov alebo z KL. Všetky nosné materiály majú vypracované KL, v ktorých sú uvedené základné informácie o materiáli s príslušnými KZM.

Projektant v rámci spracovania projektovej dokumentácie volí materiály zásadne zo zverejnenej databázy.

Výstupom projektu musí byť zoznam materiálov s KZM.

Ak pri spracovaní projektu narazí projektant na materiál, ktorý nie je zavedený v priloženej databáze prípustných materiálov a navrhuje ho do PD, požiada o zavedenie uvedeného materiálu do databázy spracovateľa KL.

Aktualizácia databázy

Databáza materiálov je trvale kontrolovaná a dopĺňaná podľa aktuálnych výberov materiálov. Preto je potrebné, aby pri spracovaní projektovej dokumentácie pracoval projektant s aktuálnou databázou.

Kontaktné údaje

Všetky požiadavky na zavedenie nových materiálov, resp. otázky a podnety zasielajte na e-mailovú adresu standardizacia@vsds.sk