Public Procurement - eDSO

Obstarávateľ je povinný zverejňovať informácie a dokumenty procesu verejného obstarávania v Profile obstarávateľa.

Page content

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312

Verejné obstarávanie

V zmysle ustanovení § 8 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je spoločnosť VSD obstarávateľom. Z uvedeného dôvodu pri zadávaní nadlimitných zákaziek, týkajúcich sa prevádzkovania distribučnej sústavy určenej na poskytovanie služieb verejnosti alebo zabezpečovania prístupu do takejto sústavy, uplatňuje pravidlá a postupy verejného obstarávania.

Obstarávateľ je povinný zverejňovať informácie a dokumenty procesu verejného obstarávania v Profile obstarávateľa link http://www.uvo.gov.sk/.