Public Procurement - eDSO

Obstarávateľ je povinný zverejňovať informácie a dokumenty procesu verejného obstarávania v Profile obstarávateľa.

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Suppliers of Services
  3. Procurement
  4. Public Procurement

Verejné obstarávanie

V zmysle ustanovení § 8 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je spoločnosť VSD obstarávateľom. Z uvedeného dôvodu pri zadávaní nadlimitných zákaziek, týkajúcich sa prevádzkovania distribučnej sústavy určenej na poskytovanie služieb verejnosti alebo zabezpečovania prístupu do takejto sústavy, uplatňuje pravidlá a postupy verejného obstarávania.

Obstarávateľ je povinný zverejňovať informácie a dokumenty procesu verejného obstarávania v Profile obstarávateľa link http://www.uvo.gov.sk/.

Kvalifikačné systémy

link Geodetické služby.