Logistics - eDSO

Týmito podmienkami sa riadia zmluvní dodávatelia, ktorí na výkon prác používajú materiál zo skladov VSD, a.s.

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Suppliers of Services
  3. Procurement
  4. Logistics

Logistika

Sklad pre Energetický materiál

Kontaktný mail: sklad_kosice@vse.sk
Otváracie hodiny skladu: 06:35-14:30 hod., (06:35-09:30 hod. vyhradené pre nakládky)

Sklad pre nekomoditné produkty (Eshop)

Kontaktný mail: objednavky_logistika@vse.sk
Otváracie hodiny skladu: 06:35-14:30 hod.
Čas vyhradený pre príjem a výdaj tovaru: 08:00-14:00 hod.

Dodávatelia prác

Týmito podmienkami sa riadia zmluvní dodávatelia, ktorí na výkon prác používajú materiál zo skladov VSD.

Výdaj materiálu zo skladu zmluvným dodávateľom prác

Prevzatie materiálu zo skladov VSD a.s.

Zástupca zmluvného dodávateľa prác minimálne dva dni vopred nahlási príslušnému skladu požiadavku na termín výdaja materiálu s uvedením čísla zákazky, názvu stavby a v prípade čiastočného výdaja uvedie konkrétny materiál s množstvom. Zároveň je povinný nahlásiť meno osoby preberajúcej materiál a ŠPZ vozidla. Osoba preberajúca materiál potvrdí prevzatie materiálu podpisom na dodacom liste a je zodpovedná za vykonanie kvantitatívnej a vizuálnej kvalitatívnej kontroly.

Zástupca zmluvného dodávateľa prác musí na prevoz materiálu zabezpečiť primerané vozidlo z dôvodu prevzatia celej požadovanej dávky materiálu a z dôvodu bezpečného prevozu materiálu zo skladov VSD na miesto uskladnenia alebo realizácie prác.

Podmienky uskladňovania materiálu

Za uloženie materiálu na vozidlo, prevoz a uskladnenie je zodpovedný zmluvný dodávateľ prác, čo potvrdí podpisom na dodacom liste.

Vybavovanie reklamácie

Ak osoba preberajúca materiál zistí pri preberaní kvalitatívne nezhody, má právo takýto materiál neprevziať a požiadať o vydanie náhradného materiálu.

Ak sa nezhoda na materiáli vydanom zo skladu VSD objaví až počas montáže, resp. pri uvedení do prevádzky je dodávateľ povinný vyplniť

Poškodenie materiálu nesmie byť spôsobené nesprávnym užívaním resp. manipuláciou.

Zápis nezhody

Podkladom pre úspešné a rýchle vyriešenie reklamácie je správne vyplnený "Záznam reklamácie". (prípadne aj priložená kópia dodacieho listu) a pokiaľ je to možné aj reklamovaný materiál. Reklamácia podaná bez vyplneného záznamu nebude akceptovaná a prijatá na riešenie.

Oznámenie a riešenie nezhody

Spracovateľ záznamu reklamácie (reklamujúci) je povinný doručiť správne vyplnený "Záznam reklamácie" na sklad, z ktorého bol materiál vydaný. Zamestnanec príslušného skladu na základe internej smernice rozhodne o okamžitej výmene za nový materiál, prípadne o zabezpečení nového materiálu v čo najkratšom termíne.

Reklamovaný materiál bude prijatý na sklad nezašpinený, s príslušenstvom, podľa možnosti v pôvodnom obale.

Vrátenie materiálu

Zmluvní dodávatelia VSD, ktorí na výkon prác používajú materiál zo skladov VSD sú povinní nepoužitý materiál vrátiť do daných skladov. Tento materiál musí byť nepoškodený, čistý a ak nebol vôbec použitý tak v pôvodnom obale. Podkladom pre účtované spracovanie vrátenia materiálu je číslo dodacieho listu na základe ktorého bol materiál vydaný zo skladu a vyplnená Vrátenka materiálu.