Zmena subjektu zúčtovania a dodávateľa elektriny - eDSO

Predpokladom na komunikáciu medzi prevádzkovateľom distribučnej sústavy a dodávateľom elektriny pri začatí procesu zmeny dodávateľa je platná rámcová distribučná zmluva uzatvorená medzi týmito dvoma subjektami.

Obsah stránky

 

Zmena subjektu zúčtovania a dodávateľa elektriny

  1. Zmena subjektu zúčtovania a dodávateľa elektriny
  2. Zmena dodávateľa elektriny a zmena bilančnej skupiny
  3. Zmena bilančnej skupiny
  4. Postup pri zmene dodávateľa
  5. Zisťovanie spotreby
  6. TSVD

Predpokladom na komunikáciu medzi prevádzkovateľom distribučnej sústavy a dodávateľom elektriny pri začatí procesu zmeny dodávateľa je platná rámcová distribučná zmluva uzatvorená medzi týmito dvoma subjektami. Prinášame vám pdf zoznam subjektov, ktoré majú s našou spoločnosťou uzatvorenú rámcovú distribučnú zmluvu.

Postup pri zmene dodávateľa elektriny a zmene bilančnej skupiny

Postup pri zmene dodávateľa elektriny a pri zmene bilančnej skupiny upravujú nové pdf Pravidlá trhu (vyhláška Úradu číslo 24/2013 Z. z.) s účinnosťou od 1. februára 2013. V zmysle nových ustanovení trvá proces zmeny dodávateľa elektriny 21 kalendárnych dní a zmena je možná vždy ku prvému dňu v mesiaci. Podrobnosti sú upravené v pdf Prevádzkovom poriadku spoločnosti VSD a v link Technickej špecifikácii pre výmenu dát.