Zmena subjektu zúčtovania a dodávateľa elektriny - eDSO

Predpokladom na komunikáciu medzi prevádzkovateľom distribučnej sústavy a dodávateľom elektriny pri začatí procesu zmeny dodávateľa je platná rámcová distribučná zmluva uzatvorená medzi týmito dvoma subjektami.

Obsah stránky

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312

Zmena subjektu zúčtovania a dodávateľa elektriny

  1. Zmena subjektu zúčtovania a dodávateľa elektriny
  2. Zmena dodávateľa elektriny a zmena bilančnej skupiny
  3. Zmena bilančnej skupiny
  4. Postup pri zmene dodávateľa
  5. Zisťovanie spotreby
  6. TSVD

Predpokladom na komunikáciu medzi prevádzkovateľom distribučnej sústavy a dodávateľom elektriny pri začatí procesu zmeny dodávateľa je platná rámcová distribučná zmluva uzatvorená medzi týmito dvoma subjektami. Prinášame vám pdf zoznam subjektov, ktoré majú s našou spoločnosťou uzatvorenú rámcovú distribučnú zmluvu.

Postup pri zmene dodávateľa elektriny a zmene bilančnej skupiny

Postup pri zmene dodávateľa elektriny a pri zmene bilančnej skupiny upravujú nové pdf Pravidlá trhu (vyhláška Úradu číslo 24/2013 Z. z.) s účinnosťou od 1. februára 2013. V zmysle nových ustanovení trvá proces zmeny dodávateľa elektriny 21 kalendárnych dní a zmena je možná vždy ku prvému dňu v mesiaci. Podrobnosti sú upravené v pdf Prevádzkovom poriadku spoločnosti VSD a v link Technickej špecifikácii pre výmenu dát.