Zmena dodávateľa elektriny a zmena bilančnej skupiny - eDSO

Dodávateľa elektriny a bilančnú skupinu je možné meniť iba niektorým z definovaných spôsobov.

Obsah stránky

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312

Zmena dodávateľa elektriny a zmena bilančnej skupiny

  1. Zmena dodávateľa elektriny a zmena bilančnej skupiny
  2. Zmena bilančnej skupiny
  3. Zmena dodávateľa
  4. Zisťovanie spotreby

Predpokladom na komunikáciu medzi prevádzkovateľom distribučnej sústavy a dodávateľom elektriny pri začatí procesu zmeny dodávateľa je platná rámcová distribučná zmluva uzatvorená medzi týmito dvoma subjektami. Aktuálny pdf zoznam subjektov, ktoré majú s našou spoločnosťou uzatvorenú rámcovú distribučnú zmluvu.

Podmienky a postup pri zmene dodávateľa elektriny a pri zmene bilančnej skupiny upravujú najmä:

link Legislatíva, Vyhláška ÚRSO č. 24/2013 o pravidlách pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom

link Prevádzkový poriadok spoločnosti VSD

link Technická špecifikácia pre výmenu dát.

Proces zmeny dodávateľa elektriny trvá 21 kalendárnych dní a zmena je možná vždy k prvému dňu v mesiaci.