Change of Electricity Supplier and Change of Balance Group - eDSO

Dodávateľa elektriny a bilančnú skupinu je možné meniť iba niektorým z definovaných spôsobov.

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Electricity Suppliers
  3. Switching Supplier

Change of Electricity Supplier and Change of Balance Group

  1. Change of Electricity Supplier and Change of Balance Group
  2. Change of Balance Group
  3. Supplier's Switching
  4. Consumption detection

Predpokladom na komunikáciu medzi prevádzkovateľom distribučnej sústavy a dodávateľom elektriny pri začatí procesu zmeny dodávateľa je platná rámcová distribučná zmluva uzatvorená medzi týmito dvoma subjektami. Aktuálny pdf zoznam subjektov, ktoré majú s našou spoločnosťou uzatvorenú rámcovú distribučnú zmluvu.

Podmienky a postup pri zmene dodávateľa elektriny a pri zmene bilančnej skupiny upravujú najmä:

link Legislatíva, Vyhláška ÚRSO č. 24/2013 o pravidlách pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom

link Prevádzkový poriadok spoločnosti VSD

link Technická špecifikácia pre výmenu dát.

Proces zmeny dodávateľa elektriny trvá 21 kalendárnych dní a zmena je možná vždy k prvému dňu v mesiaci.