Vzory zmlúv - eDSO

Zmluva o pripojení, rámcová distribučná zmluva, zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny.

Obsah stránky

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312

Vzory zmlúv

Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy

Zmluvou o pripojení do distribučnej sústavy sa zaväzuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy zabezpečiť v sústave kapacitu na pripojenie v zmluvne dohodnutej výške a po splnení obchodných podmienok a technických podmienok pripojiť k distribučnej sústave zariadenie žiadateľa na výrobu, distribúciu alebo odber elektriny a zabezpečiť dohodnutú kapacitu vo výške podľa zmluvy a žiadateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za pripojenie.

Zmluvou o poskytnutí maximálnej rezervovanej kapacity sa Východoslovenská distribučná, a.s. zaväzuje poskytnúť pre žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy z distribučnej sústavy maximálnu rezervovanú kapacitu (výkon v kW) prostredníctvom energetického zariadenia iného vlastníka než je Východoslovenská distribučná, a.s. Ide o trojstranný zmluvný vzťah medzi Východoslovenskou distribučnou, a.s., žiadateľom o pripojenie do distribučnej sústavy a vlastníkom zariadenia, prostredníctvom ktorého bude poskytnutá kapacita z distribučnej sústavy pre žiadateľa o pripojenie.

Rámcová distribučná zmluva

Rámcovou distribučnou zmluvou sa rozumie zmluva o distribúcii elektriny uzatvorená medzi prevádzkovateľom distribučnej sústavy a dodávateľom elektriny, na ktorej základe sa prevádzkovateľ distribučnej sústavy zaväzuje poskytovať distribúciu elektriny a regulované služby prevádzkovateľa distribučnej sústavy do odberných miest zásobovaných dodávateľom elektriny na časti vymedzeného územia prevádzkovateľa distribučnej sústavy vrátane ostatných regulovaných služieb. Východoslovenská distribučná, a.s. na základe Rámcovej distribučnej zmluvy zabezpečuje prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny, vrátane s tým súvisiacich služieb do odberných miest dodávateľa elektriny, nachádzajúcich sa v jeho bilančnej skupine dodávateľa elektriny na distribučnom území Východoslovenskej distribučnej, a.s.

Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny

Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny upravuje vzájomné práva a povinnosti medzi Východoslovenskou distribučnou, a.s., ako prevádzkovateľom distribučnej sústavy /PDS/ a odberateľmi elektriny na vymedzenom distribučnom území PDS, ktorí nemajú s dodávateľom elektriny uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny. Zmluvou o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny sa PDS zaväzuje zabezpečiť pre odberateľa elektriny prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny za regulovanú cenu, vrátane služieb s tým spojených. Odberateľ elektriny sa zaväzuje uhradiť PDS riadne a včas platby za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny, vrátane ostatných regulovaných služieb a iných platieb podľa osobitných predpisov a rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.