Výmena dát - eDSO

Technická špecifikácia pre výmenu dát s prevádzkovateľom distribučnej sústavy obsahuje detailný popis elektronickej komunikácie súvisiacej s procesmi zmeny dodávateľa a bilančnej skupiny.

Obsah stránky

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312
Upozornenie pre dodávateľov elektriny

Z dôvodu legislatívnych zmien v oblasti ochrany osobných údajov dochádza k zmene dokumentu Technická špecifikácia pre výmenu dát (ďalej len „TŠVD“) a doplňujúcich dokumentov k TŠVD.

S účinnosťou od 25. 5. 2018 bude VSD, a.s. akceptovať výmenu dát medzi účastníkmi trhu len ak bude autorizovaná, autentifikovaná a šifrovaná.

pdf Šifrovanie a podpisovanie komunikácie v zmysle TŠVD, vzájomná výmena verejnej časti certifikátov

Výmena dát

Technická špecifikácia pre výmenu dát (ďalej len „TŠVD“) s prevádzkovateľom distribučnej sústavy (ďalej len „PDS“) obsahuje detailný popis elektronickej komunikácie PDS súvisiaci s procesmi zmeny dodávateľa a bilančnej skupiny. Dokument špecifikuje komunikáciu týkajúcu sa fakturácie a poskytovania dát a popisuje priebeh a následnosť procesov pri výmene dát a dátové toky.

Povinnosti a zodpovednosti účastníkov trhu v procese výmeny dát a časový harmonogram pre výmenu dát sú definované v  pdf prevádzkovom poriadku PDS.

Dokumenty tvoriace technickú špecifikáciu detailne popisujú:

  • štruktúru a pravidlá pre poskytovanie údajov definovaných v prevádzkovom poriadku
  • formáty dátových položiek
  • formáty dátových súborov
  • pravidlá elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty
  • ochranu, autentifikáciu a autorizáciu s využitím technológie PKI a elektronického podpisu.

PDS prijíma procesné požiadavky v rámci elektronickej výmeny dát (IDE) definovanej v TŠVD na k tomu určenej oficiálnej e-mailovej adrese vsds_ide@vsds.sk.

Ostatné procesné (mimo IDE) v rámci neelektronickej komunikácie definovanej v TŠVD priamo na e-mailovú adresu PDS prevadzkovatel@vsds.sk.