Electricity Suppliers - eDSO

Ku všetkým dodávateľom elektriny na vymedzenom distribučnom území VSD pristupujeme transparentne a nediskriminačne.

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Electricity Suppliers

Electricity Suppliers

Ku všetkým dodávateľom elektriny na vymedzenom distribučnom území VSD pristupujeme transparentne a nediskriminačne. Predpokladom na komunikáciu medzi dodávateľom elektriny a VSD je platná rámcová distribučná zmluva uzatvorená medzi týmito dvoma subjektami.

Switching Supplier

Postup pri zmene dodávateľa elektriny a zmene bilančnej skupiny.

Sample Contracts

Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy, Rámcová distribučná zmluva, Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny

Data Exchange

Technická špecifikácia pre výmenu dát obsahuje detailný popis elektronickej komunikácie medzi VSD, a.s. a dodávateľmi elektriny súvisiaci s procesmi a fakturáciou poskytovania dát.

EDM web

Poskytovanie nameraného profilu odberného miesta s priebehovým meraním. Poskytovanie údajov je prispôsobené komunikácii typu počítač–počítač.