News - eDSO

Tu nájdete archív aktualít publikovaných na portáli VSD.

Page content

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312

Kam až dokážeme doviesť internet? Všade, kam tečie elektrina

  1. 2020-08-04
  2. Back >

Slovenskú republiku, a zároveň aj ostatné štáty Európskej únie, čaká plnenie cieľov, ktoré si európske spoločenstvo na najbližšie obdobie vytýčilo v oblasti digitalizácie. Medzi ne patrí dokončenie internetizácie územia (pokrytím tzv. bielych miest) a plošné zvýšenie kvality internetového pripojenia na vysokorýchlostné s cieľom dosiahnutia min 100 Mbps u každého účastníka do roku 2025. Ako to dosiahnuť po technickej stránke a zároveň efektívne? K riešeniam sa stretli zástupcovia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ), ktorí zaradili splnenie záväzkov Slovenskej republiky v tejto oblasti medzi svoje priority, s prevádzkovateľom elektroenergetickej infraštruktúry – Východoslovenskou distribučnou, a.s. (VSD). Tá totiž od roku 2016 najprv pilotne, dnes už komerčne, dopĺňa vlastnú elektroenergetickú infraštruktúru o optiku a následne ju otvára ako platformu pre rýchlejšiu, no najmä rádovo efektívnejšiu formu internetizácie územia. A aby sa nerokovalo len od stola, elektroenergetici ukázali priamo v teréne, konkrétne v obci Rozhanovce, ako vyzerá distribučná sústava doplnená o optickú vrstvu – na vzdušnom elektrickom vedení NN – v praxi.

VSD dopĺňa svoju infraštruktúru o optickú sieť na základe odporúčaní Európskej komisie, podľa ktorých sa majú použiť na rozširovanie internetu primárne existujúce siete. Aby to bolo rýchlejšie a finančne menej náročné. Upgrade distribučnej sústavy na tzv. smart grid, teda takú, ktorá je doplnená (nielen) o optickú nadstavbu, má aj ďalšie výhody. Okrem viacnásobného využitia so sebou prináša aj nové zdroje dát, v reálnom čase, vďaka ktorým dokáže distribútor elektriny omnoho rýchlejšie reagovať na neštandardné, či poruchové stavy v sústave, dokonca im predchádzať. Keďže optická sieť kapacitne prevyšuje potreby distribútora, VSD sa o ňu chce a môže podeliť s telekomunikačnými partnermi. Predpokladom obojstranne zvýhodnenej spolupráce je participácia na poskytovaní služieb (každý vo svojom segmente, pri zosúladení technických a kvalitatívnych štandardov), rovnako pri samotnej výstavbe optických sietí. "Tento model “čisto veľkoobchodného poskytovateľa“ je plne v súlade s víziou Európskej komisie a je preferovaným modelom aj z pohľadu európskych dotačných schém. Pri naplnení podmienok nového regulačného rámca je čistý, transparentný, nikoho nevylučuje zo spolupráce a slúži verejnému, dokonca celoeurópskemu záujmu z pohľadu budovania jednotného digitálneho trhu," potvrdil špecialista RÚ na európsku legislatívu Rudolf Obert.

Funkčnosť takto nastaveného systému potvrdzujú úspešné projekty a čísla. Do júla 2020 stihla VSD optikou pokryť cez NN podperné body takmer 20-tisíc domácností, vo výstavbe má aktuálne ďalších 13-tisíc. Ako uviedol projektový manažér VSD Ivan Trpčevski: "K spolupráci vyzývame všetky telekomunikačné spoločnosti. Ak budeme všetci ťahať za jeden povraz, máme predpoklady naplniť záväzok vlády SR o pokrytí bielych miest aj v tomto krátkom časovom horizonte." Stihnúť to do roku 2025 je totiž mimoriadne ambiciózny plán, aj keď VSD má k tomu na svojom vymedzenom distribučnom území momentálne najbližšie.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (po novom už samostatné Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – MIRRI, pozn. red) svojho času odhadol, že splnenie takýchto záväzkov bude stáť približne 900 mil. €. "VSD však svojimi aktivitami, bez nároku na podporu z verejných zdrojov, týmto modelom šetrí štátu desiatky až stovky miliónov eur," ocenil vedúci oddelenia stratégie RÚ Ivan Marták. Pripomeňme, že VSD deklarovala záujem pomôcť v tomto smere aj minuloročným podpisom Memoranda so spomínaným Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Keďže ide o pomerne nový koncept spolupráce sieťových odvetví, potýka sa aj s čiastočnou nepripravenosťou, resp. neznalosťou zainteresovaných subjektov. VSD momentálne najviac brzdí vysporiadavanie sa s rôznymi čiernymi stavbami – neschválenými optickými či kamerovými systémami, ktoré ich prevádzkovatelia či vlastníci svojvoľne, bez súhlasu VSD, inštalovali na prvky distribučnej sústavy. Tieto nielenže môžu ohrozovať prevádzkyschopnosť daného distribučného vedenia, a teda aj bezpečnú, spoľahlivú distribúciu elektriny, ale bránia v ďalšom rozvoji. VSD totiž stanovila pre ochranu a zachovanie kvality elektrických vedení jasné pravidlá – na jednom vedení môže byť len jedna optická sieť. Druhou najčastejšou prekážkou sú rozdielne prístupy stavebných úradov pri povoľovaní doplnení distribučných vedení o optiku a na prepájanie existujúcich koridorov distribučných vedení. To všetko v konečnom dôsledku bráni efektívnemu budovaniu technickej infraštruktúry v prospech občanov a organizácií pôsobiacich na ich území.

Zástupcovia RÚ na záver stretnutia deklarovali podporu iniciatívam VSD v tomto smere a pomoc pri riešení problémov v praxi v rámci svojich kompetencií. Zároveň RÚ vyslovil želanie, aby aj ostatné distribučné spoločnosti nasledovali príklad VSD a pomohli naplniť záväzky, ktoré má SR voči Európskej komisii. "Chceme robiť rozumné a užitočné veci. Sme pripravení po všetkých stránkach na férovú spoluprácu a na dobrú vec – ako je internet do každej obce, aj tej najodľahlejšej – prispieť našimi kapacitami," uzavrel Radoslav Haluška, predseda predstavenstva VSD.

  1. Back >