News - eDSO

Tu nájdete archív aktualít publikovaných na portáli VSD.

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS

Naďalej pracujeme 24/7

  1. 2020-04-09
  2. Back >

Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD) vlastní a je prevádzkovateľom distribučnej sústavy na svojom vymedzenom území východného Slovenska a časti Banskobystrického kraja, a preto je zaradená medzi prvky tzv. kritickej infraštruktúry. Ide o vysoko náročnú, špecifickú odbornú činnosť, ktorá má zabezpečiť distribúciu elektriny do všetkých segmentov spoločností – domácností, firiem, úradov, inštitúcií a podobne. Keďže má strategický význam pre fungovanie celej spoločnosti a všetkých jej zložiek, musí byť a aj je neustále pripravená na krízové scenáre.

Podobne ako ostatné kľúčové zdravotnícke, záchranné a ďalšie služby, nevyhnutné na zabezpečenie základných potrieb, musí nepretržite vykonávať svoju primárnu činnosť a zaistiť stabilnú a bezpečnú distribúciu elektriny. Zároveň však musí dbať a aj chce prispievať k stabilizovaniu situácie a aktívne cez vlastné opatrenia eliminovať šírenie ochorenia COVID-19.

Na zabezpečenie fungovania populácie v súkromnej a pracovnej rovine preto VSD naďalej 24/7 vykonáva:

  1. riadenie distribučnej sústavy a distribúciu elektriny do všetkých vyše 640-tisíc odberných miest – bez obmedzení
  2. okamžité odstránenie vzniknutých porúch – bez obmedzení
  3. dôležité servisné a odborné činnosti pre zákazníkov po administratívnej aj technickej stránke – bez obmedzení
  4. investície, údržba a plánované opravy zariadení distribučnej sústavy – aktuálne pozastavené tie práce, ktoré by znamenali viachodinové alebo viacdňové prerušenia distribúcie elektriny pre zákazníkov.
  5. doplnkové služby nesúvisiace primárne so zabezpečením distribúcie elektriny – čiastočne obmedzené.

Špeciálny režim

Najmä v súvislosti s kľúčovými činnosťami VSD voči celej spoločnosti – body 1 a 2, čiastočne bod 3 – bol z bezpečnostného hľadiska zriadený na dispečingu VSD špeciálny režim. Aktuálne to znamená zostavenie viacerých pracovných tímov a aktivovanie záložných pracovných zmien, aby bola viacnásobne garantovaná zastupiteľnosť kľúčových pozícií pri riadení distribučnej sústavy. Aktivovali sme tiež záložný dispečing, ktorý sa z hľadiska bezpečnosti nachádza v inom meste. Osobný kontakt je minimalizovaný a na vyššiu mieru ochrany boli obstarané germicídne UV žiariče na neustálu dezinfekciu priestorov. Priestory sú zároveň po všetkých stránkach zabezpečené tak, aby v prípade núdze v nich bolo možné vykonávať činnosť. Aj v prípade karantény.

Čo sa týka bodu 4 – ide o jeden z prozákazníckych krokov, a síce dočasné zrušenie naplánovaných prác, ktoré by si vyžiadali viachodinové alebo viacdňové prerušenie distribúcie elektriny. VSD realizuje tie práce, na ktoré môže využiť alternatívne metódy, ako práce pod napätím, napájanie zákazníkov z náhradných zdrojov a pod., resp. v neobývaných lokalitách. V nevyhnutných prípadoch, keď nie je možné uplatniť alternatívne metódy a ide o dôležitú neodkladnú rekonštrukciu či výstavbu, vykonávame práce aj s prerušením distribúcie elektriny, vždy však s predchádzajúcim súhlasom zákazníkov. Zároveň sme prijali úzus, že prerušenia sa nesmú dotknúť viac ako len niekoľko desiatok odberateľov počas 1 ohláseného prerušenia elektriny spolu.

Administratíva a poradenstvo

Ďalším z takýchto prozákazníckych riešení je posilnenie telefonických liniek. Keďže sme dočasne zatvorili Klientske centrá VSD, práve kvôli zamedzeniu šírenia nákazy jednak medzi zákazníkmi, na druhej strane medzi zamestnancami, mohli sme alokovať viac kolegov na telefonický a mailový kontakt. Z toho dôvodu okrem štandardnej Zákazníckej linky VSD sme zriadili aj priame kontakty na kolegov v jednotlivých regiónoch. Množstvo služieb, formulárov a požiadaviek vieme vybaviť aj online a sú dostupné cez www.vsds.sk alebo novootvorenom e-shope www.vsdeshop.sk. Elektronizáciou formulárov, žiadostí a online vybavovaním celých procesov je VSD aj v čase mimoriadnej situácie dostupná ako za bežných podmienok.

Technická podpora a služby

Všetky vyjadrenia, povolenia a pod náležitosti vybavujeme aj teraz v bežných lehotách, ktoré sú štandardne niekoľkonásobne kratšie, ako ukladá legislatíva. Tu by sme radi odporučili všetkým, aby primárne využívali elektronickú komunikáciu, na ktorú je www.vsds.sk plne vybavený. Doručovanie tlačených fyzických žiadostí, aj vzhľadom na vyťaženosť doručovateľských služieb a pošty, tiež skutočnosť, že veľká časť kolegov kvôli preventívnym opatreniam na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 pracuje z domu, naopak, predlžuje tieto lehoty. Všetky potrebné formuláre a informácie nájdu zákazníci zo segmentu domácností a firmy na daných odkazoch.

Tip na záver

Zároveň by sme chceli poradiť všetkým odberateľom VSD, aby túto situáciu využili na bezplatnú registráciu na našom webe, aktualizovali svoje kontaktné údaje a získali tak množstvo výhod, ako sú adresné vyrozumievania o zmenách. V budúcnosti, keď sa obnoví celá rozsiahla investičná činnosť VSD, môžu ako registrovaní užívatelia získať aj prehľad o nateraz pozastavených plánovaných prerušeniach v distribúcii elektriny a podobne.

  1. Back >