News - eDSO

Tu nájdete archív aktualít publikovaných na portáli VSD.

Page content

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312

Aukcia MH SR

  1. 2020-02-10
  2. Back >

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej ako "VSD") v súvislosti s "Výzvou na predkladanie ponúk na zariadenia výrobcu elektriny s právom na podporu" z 03.02.2020, č. 09037/2020-4110-05762 (ďalej ako "aukcia MH SR"), zverejnenou Ministerstvom hospodárstva SR, sprístupnila indikatívnu a orientačnú informáciu o lokalitách, resp. geografických hraniciach, v ktorých je možné pripojiť zdroje prevyšujúce inštalovaný výkon 500 kW.

Upozorňujeme záujemcov o účasť v aukcii MH SR, že akceptácia cenovej ponuky vo výberovom konaní a uzavretie zmluvy o príplatku s OKTE, a.s., neznamená automatické pridelenie, resp. schválenie maximálnej rezervovanej kapacity (ďalej ako "MRK") pre pripojenie zdroja spoločnosťou VSD na jej distribučnom území.

Pre záväzné schválenie MRK je nevyhnutné získať oficiálne vyjadrenie spoločnosti VSD a to na základe žiadosti o stanovisko k MRK na pripojenie zdroja (ďalej ako "žiadosť o pripojenie zdroja").

VSD začne prijímať žiadosti o pripojenie zdroja súvisiace s aukciou MH SR až po zverejnení výsledkov výberového konania zo strany MH SR, teda až po akceptovaní ponuky záujemcu zo strany MH SR.

Záujemca podá žiadosť o pripojenie zdroja, na ktorej musí zaškrtnúť políčko "Žiada o stanovisko k maximálnej rezervovanej kapacite pre aukciu MH SR".

Zdroje vyžadujúce získanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia v zmysle § 12 ods. 2 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musia súčasne s podaním žiadosti o pripojenie zdroja žiadať aj o stanovisko spoločnosti VSD k vydaniu osvedčenia na výstavbu zdroja. Pre získanie stanoviska VSD aj k vydaniu osvedčenia je potrebné v žiadosti zaškrtnúť súčasne nasledovné políčka:

  • "Žiada o stanovisko k maximálnej rezervovanej kapacite pre aukciu MH SR" a taktiež
  • "Žiada o stanovisko k vydaniu osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia v zmysle § 12 ods. 2) zákona č. 251/2012 Z. z."

pdf Tlačivo predmetnej žiadosti o pripojenie zdroja

Indikatívnu informáciu o disponibilnej MRK pre pripojenie zdroja na distribučnom území spoločnosti VSD je možné získať na základe nasledujúceho georeferencovaného KML súboru, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je aj dokument pdf Podmienky pripojenia zdrojov s výkonom > 500 kW do distribučnej sústavy VSD, a.s. Tento dokument a kml príslušný KML súbor slúži len pre orientačnú územnú informáciu pre výstavbu, resp. pripojenie zdroja.

Zdroj, ktorý uspel v aukcii MH SR, bude možné pripojiť do distribučnej sústavy VSD až po splnení obchodných a technických podmienok pripojenia, zahŕňajúcich okrem iného aj podpis Zmluvy o pripojení a úhradu pripojovacieho poplatku o pripojenie zo strany žiadateľa. Kompletný proces pripojenia zdroja v rámci aukcie MH SR je identický s procesom pdf Zdroj elektriny nad 10 kW.

Evidencia zdrojov, ktoré sa uchádzajú o schválenie MRK na distribučnom území VSD v rámci aukcie MH SR, bude zverejnená na webovom sídle spoločnosti VSD.

  1. Back >