News - eDSO

Tu nájdete archív aktualít publikovaných na portáli VSD.

Page content

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312

Nové inteligentné laboratórium v Košiciach

  1. 2019-05-29
  2. Back >

Vážení zákazníci,

VSD v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach uviedla do skúšobnej prevádzky nové testovacie laboratórium – link Smart Industry Lab (SIL), modelujúce sústavu nízkeho napätia. Nadväzuje na existujúce laboratórium (HybridLab), ktoré slúži na testovanie predovšetkým hybridných systémov a ich vplyvov na distribučnú sústavu a nachádza sa taktiež v priestoroch Katedry elektroenergetiky Technickej univerzity v Košiciach.

Na čo slúži laboratórium?

Laboratórium je určené nielen pre potreby pracovníkov VSD, ale slúži pre edukačné, experimentálne a výskumné účely aj študentom a pedagógom TUKE – modeluje sústavu nízkeho napätia, do ktorej je pripojené najväčšie množstvo zákazníkov VSD. Slúži na testovanie spätných vplyvov zariadení, ktoré sú do DS pripájané buď samotným prevádzkovateľom alebo jej zákazníkmi, a to tak odberateľmi, ako aj výrobcami alebo ich kombináciou (takzvanými „prosumermi“). Smart Industry Lab umožňuje skúmať ich dopad na sústavu a súčasne umožňuje pre tento účel využívať rôzne meradlá a analyzátory.

Aké sú možnosti laboratória?

Laboratórium umožňuje predovšetkým modelovať NN elektrické vedenie rôznej dĺžky, od 60 metrov až po 3.500 metrov. Do tohto vedenia je následne možné pripájať vo vopred určených bodoch rôzne zariadenia. Tieto zariadenia môžu buď pozitívne alebo negatívne vplývať na simulované vedenie, teda model DS. Takýmito zariadeniami sú napríklad rôzne typy zdrojov, spotrebičov a akumulátorov elektriny, riadiaca elektronika a ďalšie. Laboratórium je vybavené špeciálnym softvérom, pomocou ktorého je možné vyčísliť vplyv zákazníkov na DS. Napríklad do akej miery tieto spotrebiče ovplyvňujú kvalitu elektriny. Súčasťou SIL je aj skutočná nabíjačka elektromobilov umiestnená na parkovisku TUKE v exteriéri, pre zoznamovanie sa s témou e–mobility. Ďalšou možnosťou je vzájomné prepojenie SIL a HybridLab, keďže obe sú prevádzkované v priestoroch Technickej univerzity v Košiciach, pre vernejšie napodobnenie skutočnej situácie v sústave – zdanlivo rovnakí zákazníci môžu mať rôzny vplyv na DS, vzhľadom na rôzne miesta ich pripojenia do DS. Súčinnosť laboratórií rozširuje možnosti testovania zdrojov.

Pripravení na budúcnosť

Rýchly nástup nových technológií, zvyšujúce sa legislatívne a technologické nároky, kladené na prevádzku distribučnej sústavy a aj jej zákazníkov, či snaha o plnenie štandardov kvality distribúcie elektriny motivuje spoločnosť VSD hľadať možnosti, ako tieto nároky naplniť. Smart Industry Lab je nástrojom, pomocou ktorého je možné získať praktickú skúsenosť a poznatky o tom, aký vplyv majú nové technológie na DS, a tak vytvárať opatrenia na jej bezpečnú a spoľahlivú prevádzku. Zvyšuje vzdelávací potenciál univerzity, keďže študenti majú možnosť pracovať priamo s technológiami blízkej budúcnosti, a môžu sa tak ľahšie etablovať v reálnej praxi.

  1. Back >