News - eDSO

Tu nájdete archív aktualít publikovaných na portáli VSD.

Page content

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312

Oznam – aktualizácia dokumentu Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s

  1. 2019-02-28
  2. Back >

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s. (ďalej ako "VSD"), si dovoľuje informovať užívateľov distribučnej sústavy a žiadateľov o pripojenie zariadení do distribučnej sústavy, že na svojom webovom sídle zverejnila aktualizovaný dokument Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s (ďalej ako "TP PDS"), ktorý zohľadňuje rozhodnutie regulačného orgánu členského štátu, t.j. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0017/2018/EÚ z dňa 14.12.2018.

TP PDS spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. predstavujú dokument vypracovaný touto spoločnosťou podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, dokument je zameraný na riešenie vybraných problémov riadenia, prevádzky a rozvoja distribučnej sústavy.

Rozsah TP PDS zodpovedá vyhláške Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 271/2012 Z. z. o technických podmienkach prístupu a pripojenia do sústavy a siete, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy a siete a pravidiel prevádzkovania sústavy a siete. V zmysle § 2 ods. 1 vyhlášky č. 271/2012 určujú TP PDS taktiež minimálne technicko-konštrukčné a prevádzkové požiadavky na pripojenie elektroenergetického zariadenia do DS a jeho prevádzku s DS.

  1. Back >