News - eDSO

Tu nájdete archív aktualít publikovaných na portáli VSD.

Page content

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312

Informácia pre výrobcu s právom podpory

  1. Back >

Informácia pre výrobcu s právom podpory

Dovoľujeme si informovať, že spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. akceptuje dokumenty, ktoré súvisia s uplatňovaním si práva na podporu vo forme „Zaručenej konverzie elektronického dokumentu do listinnej podoby“.

Jedná sa o:

  • Potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,
  • Potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou,
  • Rozhodnutie o cene (tzv. cenové rozhodnutie pre stanovenie ceny na doplatok),
  • Oznámenie o splnení oznamovacej povinnosti.

Dokumenty konvertované do listinnej podoby je potrebné doručiť do podateľne v sídle spoločnosti (Mlynská 31, Košice) alebo zaslať na adresu:

Východoslovenská distribučná, a.s.
Odbor Manažment energetických a meraných dát
Mlynská 31
042 31 Košice

Zaručenú konverziu môžu vykonávať len oprávnené osoby podľa zákona o e-Governmente: orgán verejnej moci, advokát a notár, poštový podnik poskytujúci univerzálnu službu ak je prevádzkovateľom integrovaného obslužného miesta a patentový zástupca, ak nejde o konverziu verejnej listiny.

Bližšie informácie ako a kde získať „Zaručenú konverziu elektronického dokumentu do listinnej podoby“ nájdete na www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_zarucena-konverzia/.

Poznámka: Uvedené sa týka všetkých výrobcov, ktorým Úrad pre reguláciu sieťových odvetví zasiela dokumenty prostredníctvom elektronickej schránky.

  1. Back >