Aktuality - eDSO

Tu nájdete archív aktualít publikovaných na portáli VSD.

Obsah stránky

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312

Upozornenie pre výrobcov elektriny na povinnosť k 15.08.2018

  1. 21.07.2018
  2. Späť >

S prihliadnutím na stanovené povinnosti, ktoré vyplývajú pre výrobcov si spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. dovoľuje pripomenúť povinnosť výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla (ďalej len „výrobca“) voči prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy v zmysle §4 odsek 2 písm. c) zákona 309/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.

V zmysle vyššie uvedenej povinnosti je výrobca povinný „oznámiť prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy uplatnenie si podpory podľa §3 ods. 1 písm. b) a/alebo písm. c), vrátane predpokladaného množstva dodanej elektriny, vždy 15. augustu na nasledujúci kalendárny rok“.

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, ak si v budúcom roku plánujete uplatniť podporu podľa §3 ods. 1 písm. b) a/alebo písm. c), dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste si vyššie uvedenú povinnosť splnili nato určenom tlačive. Tlačivo nájdete na stránke www.vsds.sk v časti Výrobcovia elektriny / Pripojenie zdroja / Podpora OZE a KVET.

Na uvedenom tlačive je potrebné vyplniť predpokladanú dodávku do distribučnej sústavy a množstvo elektriny na doplatok pre rok 2019. Zároveň je nevyhnutné uviesť v dolnej časti formulára, aký typ podpory žiadate pre rok 2019 (podpora odberom elektriny na krytie strát – dodávka do sústavy a / alebo doplatok).

Riadne vyplnený formulár je potrebné zaslať elektronicky na adresu mer_hodnoty@vsds.sk alebo poštou na korešpondenčnú adresu spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice.

Dovoľujeme si tiež upozorniť, že za splnenie si danej povinnosti sa považuje oznámenie doručené našej spoločnosti do 15.08.2018; za splnenie si povinnosti sa nebude považovať podanie oznámenia na poštovú prepravu, ak oznámenie nebude doručené našej spoločnosti do 15.08.2018 vrátane.

Dávame Vám do pozornosti skutočnosť, že týmto oznámením nie je zároveň splnená povinnosť výrobcu elektriny voči Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a nie sú dotknuté ani ostatné povinnosti uvedené v platnej legislatíve.

  1. Späť >