Aktuality - eDSO

Tu nájdete archív aktualít publikovaných na portáli VSD.

Obsah stránky

 

Metodické usmernenie URSO ku kategórii „malý podnik“

  1. 05.05.2017
  2. Späť >

Vážení zákazníci,

dňa 26.1.2017 sme Vás informovali, že novelou vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z. (ďalej len „Pravidlá trhu“), došlo okrem iného aj k doplneniu nového ustanovenia, a to odseku 20 §7. Uvedené upravuje spôsob fakturácie niektorých položiek cenníka distribúcie na odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste zraniteľného odberateľa. Pre tento účel sa podľa § 2 písm. l) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach zraniteľným odberateľom rozumie aj malý podnik, ktorý je v zmysle tohto zákona definovaný ako koncový odberateľ elektriny s ročnou spotrebou elektriny najviac 30 000 kWh za predchádzajúci rok.

Na základe metodického usmernenia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví doplňujeme nasledovnú informáciu k tejto problematike:

„Definíciu malého podniku podľa § 2 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach je potrebné aplikovať na všetky odberné miesta konkrétneho malého podniku, čiže dôležitý je celkový súčet spotreby všetkých odberných miest jednej osoby s rovnakou právnou subjektivitou (identifikovať ju možno podľa rodného čísla fyzickej osoby, prípadne IČO právnickej osoby).“

  1. Späť >