Aktuality - eDSO

Tu nájdete archív aktualít publikovaných na portáli VSD.

Obsah stránky

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312

Metodické usmernenie URSO ku kategórii „malý podnik“

  1. 05.05.2017
  2. Späť >

Vážení zákazníci,

dňa 26.1.2017 sme Vás informovali, že novelou vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z. (ďalej len „Pravidlá trhu“), došlo okrem iného aj k doplneniu nového ustanovenia, a to odseku 20 §7. Uvedené upravuje spôsob fakturácie niektorých položiek cenníka distribúcie na odbernom mieste alebo odovzdávacom mieste zraniteľného odberateľa. Pre tento účel sa podľa § 2 písm. l) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach zraniteľným odberateľom rozumie aj malý podnik, ktorý je v zmysle tohto zákona definovaný ako koncový odberateľ elektriny s ročnou spotrebou elektriny najviac 30 000 kWh za predchádzajúci rok.

Na základe metodického usmernenia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví doplňujeme nasledovnú informáciu k tejto problematike:

„Definíciu malého podniku podľa § 2 písm. k) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach je potrebné aplikovať na všetky odberné miesta konkrétneho malého podniku, čiže dôležitý je celkový súčet spotreby všetkých odberných miest jednej osoby s rovnakou právnou subjektivitou (identifikovať ju možno podľa rodného čísla fyzickej osoby, prípadne IČO právnickej osoby).“

  1. Späť >