Aktuality - eDSO

Tu nájdete archív aktualít publikovaných na portáli VSD.

Obsah stránky

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312

Upozornenie pre malé podniky a ich dodávateľov elektriny

  1. 26.01.2017
  2. Späť >

Vážení zákazníci,

dovoľujeme si Vás informovať, že novelou vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom (ďalej len „Pravidlá trhu“), došlo okrem iného aj k doplneniu nového ustanovenia, a to odseku 20 § 7, ktoré upravuje spôsob fakturácie niektorých položiek cenníka distribúcie.
V zmysle uvedeného bude ako doklad, ktorým odberateľ preukáže splnenie podmienok v zmysle odseku 20 § 7 Pravidiel trhu, že je zraniteľným odberateľom – malým podnikom v zmysle § 2 písm. k) zákona č. 250/2012  Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, akceptovaný doklad od platného dodávateľa elektriny, v ktorom túto skutočnosť dodávateľ elektriny potvrdí.
Doklad, preukazujúci splnenie podmienok v zmysle odseku 20 § 7 Pravidiel trhu prosíme zasielať na adresu našej spoločnosti: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 alebo na e–mailovú adresu: sietovy_obchod@vsds.sk.

  1. Späť >